Cheaty a příkazy

ET2 logo

Seznam cheatů a příkazů do konzole. Seznam by měl být kompletní, ale u některých příkazů si nejsme zcela jisti jejich významem nebo použitím. Proto pokud víte, jak některý nám neznámý příkaz použít, nebo máte upřesnění (opravu) pro zde popsaný příkaz, neváhejte a napište nám, budeme rádi za každou pomoc a radu.
Herní konzoly spustíte stejně jako v ostatních hrách od SCS Software, čili editací konfiguračního souboru. V tomto případě jde o soubor dokumenty\18 WoS Extreme Trucker 2\config.cfg. Otevřete jej v libovolném plain-text editoru jako je poznámkový blok nebo PSPad. Uvnitř souboru najděte proměnnou g_console a změňte její hodnotu na 1. To samé doporučujeme udělat i u proměnné g_developer, jinak vám některé příkazy nebudou fungovat.


Příkazy

Význam příkazů doufáme není třeba rozvádět, při správném napsání a potvrzení se daný příkaz okamžitě provede. Pokud je některý parametr uvnitř hranatých závorek, znamená to, že ho není nutné uvádět. Ostré závorky se nepíšou, jsou uvedeny jen pro oddělení parametrů.

 • bind_cmd – přiřadí triggeru (klávese) určitý příkaz, syntaxe:

  bind_cmd trigger_name command [privileged]

 • bind_imp – přiřadí triggeru (klávese) určitý impuls (např. troubení, start motoru atp), syntaxe:

  bind_imp trigger_name impulse_name

 • cheat – slouží k cheatování (podvádění), napsání a potvrzení samotného příkazu zobrazí jeho syntaxi:

  cheat <option>

  option může nabývat těchto hodnot:
  heal – opraví tahač a náklad
  jobs [<max>] – vygeneruje novou nabídku odvozů; pokud je <max> specifikováno, vygeneruje právě tolik nabídek
  level <x> – nastaví hráčskou úroveň v dané oblasti na hodnotu zadanou v <x>

 • echo – vypíše text který následuje za tímto příkazem do konzole
 • edit – otevře integrovaný editor hry, sám o sobě moc nefunguje, je třeba přidat název mapy která se má otevřít
 • exec – spouští příkazy z externích souborů, syntaxe:

  exec filename1[filename2 [filename3, ...]]

 • exit – ukončí aktuálně rozjetou hru, hra se uloží a načte se hlavní menu
 • g_mode – změní grafický mód (režim), syntaxe:

  g_mode driver device resolution fullscreen [msaa]

 • g_msaa – změní nastavení MultiSample AntiAliasingu, syntaxe:

  g_msaa sample_count

 • g_time – operace s herním časem, sám o sobě zobrazí syntaxi příkazu:

  g_time <command> [<value>]

  command může může mít tyto hodnoty:
  print – vypíše aktuální herní čas do konzole ve formátu HH:mm
  print duration – vypíše jak dlouho hra běží (v reálném čase) do konzole
  set <HH[:mm]> – nastaví herní čas na zadanou hodnotu
  set +<HH[:mm]> – posune herní čas o zadanou hodnotu
  warp <float_value> – vynásobí koeficient časové komprese zadanou hodnotou (tj. zrychlí nebo zpomalí čas)
  (další volání se neskládají, takže stará hodnota <float_value> je zcela nahrazena novou)

 • game – restartuje aktuálně rozjetou jízdu
 • imp_alias – zřejmě změní alias (název) impulsu daného číslem, syntaxe:

  imp_alias number name

 • mm_check – kontrola integrity paměti
 • mm_defrag – nejspíš provede defragmentaci paměti
 • mm_dump – provede výpis souborů nahraných v paměti do konzole a logu
 • mm_sys – vypíše využití systémové (operační) paměti v KiB
 • pause – pozastaví hru, čas neběží a na obrazovce problikává nápis „Paused“, opětovným napsáním příkazu se hra obnoví
 • phys_info – vypíše do konzole informace fyzikálního enginu (počet objektů ve scéně atp.)
 • preview – má stejný účinek jako příkaz „game“, rozdíl jsem nepoznal
 • quit – okamžitě ukončí hru
 • s_restart – restartuje zvukový subsystém
 • screenshot – vytvoří screenshot aktuálního obrazu
 • sys_info – napíše do konzole informace o vašem OS (identifikátor)
 • ui – slouží pravděpodobně k zobrazení jednotlivých UI (např. „ui t console:system02“ zapíná/vypíná konzoly)
 • unbind_cmd – zruší přiřazení daného triggeru (klávesy) příkazu, syntaxe:

  unbind_cmd trigger_name

 • unbind_imp – zruší přiřazení daného triggeru (klávesy) impulsu, syntaxe:

  unbind_imp trigger_name

 • uset – slouží k nastavení hodnoty určité proměnné
 • warp x – změní rychlost plynutí času (výchozí je 1.0), při použití bez parametru vypíše aktuální hodnotu

Proměnné

Zde jsou uvedeny proměnné které je možné pomocí konzole změnit nebo zobrazit jejich hodnotu. Pokud napíšete jakoukoliv ze zde uvedených proměnných do konzole a potvrdíte její zadání stiskem klávesy enter, vypíše se její aktuální a výchozí (default) hodnota. Hodnotu proměnné je možné změnit dvěma způsoby, buď napíšete její název a hned za něj novou hodnotu, nebo ještě před název dáte příkaz "uset". Někdy fungují oba způsoby, ale já doporučuji spíše vždy použít zápis s "uset". Některé změny se projeví okamžitě, ale u některých proměnných je potřeba restartovat jízdu nebo rovnou celou hru abyste pozorovali změnu.
U každé proměnné je v ostrých závorkách na konci popisu uvedena výchozí hodnota. Všechny proměnné mají také za názvem v kulatých závorkách uveden předpokládaný typ.
Význam zkratek typů:
int – celé číslo
float – desetinné číslo (resp. číslo s plovoucí desetinnou čárkou), často bývá hodnota proměnné platná jen v intervalu <0,1>
bool – logická hodnota pravda/nepravda (true/false), kde nepravda = 0 a jakékoliv jiné číslo (v drtivé většině případů je to 1) znamená pravdu
str – string, čili textový řetězec

 • ds8_mix_channels (int) – počet výstupních zvukových kanálů DirectSound, <2>
 • ds8_mix_depth (int) – hloubka zvuků (max. počet zvuků) DirectSound, <16>
 • ds8_mix_rate (int) – vzorkovací frekvence zvuků DirectSound (v Hz), <44100>
 • ds8_reverse_stereo (bool) – přepínač prohození stereo kanálů v DirectSound (levý<->pravý), <0>
 • g_actor_cam (int) – číslo kamery (pohledu), <2>
 • g_colbox (bool) – zapnutí/vypnutí zobrazení kolizních boxů objektů, <0>
 • g_console (bool) – přepínač určující zda je možná zobrazit konzoly stiskem klávesy ~, <0>
 • g_detail_veg (int) – nastavení detailů vegetace (0 = low, 1 = medium, 2 = high), <2>
 • g_developer (bool) – zapnutí/vypnutí vývojářského režimu, (de)aktivuje některé funke hry (volná kamera, bugreport, teleportace), <0>
 • g_flyspeed (float) – rychlost pohybu volné kamery, <100.0>
 • g_hud_visible (bool) – zapnutí/vypnutí zobrazení HUD (tachometr, poškození atp.), <1>
 • g_ignore_low_fps (bool) – zapnutí/vypnutí ignorování nízké obnovovací frekvence, <0>
 • g_joy_axis_brake (int) – číslo osy analogového ovladače určené pro brzdy, <1>
 • g_joy_axis_brake_dz (float) – velikost mrtvé zóny (deadzone) brzd analogového ovladače, <0.0>
 • g_joy_axis_ff (bool) – zapnutí/vypnutí ForceFeedback (zpětná vazba analogového ovladače), <1>
 • g_joy_axis_look_leftright (int) – číslo osy analogového ovladače určené pro vodorovné rozhlížení (pohyb kamery), <7>
 • g_joy_axis_look_leftright_dz (float) – velikost mrtvé zóny vodorovného rozhlížení analogového ovladače, <0.0>
 • g_joy_axis_look_updown (int) – číslo osy analogového ovladače určené pro svislé rozhlížení (pohyb kamery), <7>
 • g_joy_axis_look_updown_dz (int) – hloubka zvuků (max. počet zvuků) DirectSound, <0.0>
 • g_joy_axis_steer (int) – číslo osy analogového ovladače určené pro řízení (otáčení volantem), <0>
 • g_joy_axis_steer_dz (int) – hloubka zvuků (max. počet zvuků) DirectSound, <0.0>
 • g_joy_axis_steer_sens (float) – citlivost řízení analogovým ovladačem, <0.5>
 • g_joy_axis_throttle (int) – číslo osy analogového ovladače určené pro ovládání plynu, <1>
 • g_joy_axis_throttle_dz (float) – velikost mrtvé zóny plynu analogového ovladače, <0.0>
 • g_joy_ff_gain (float) – gain (síla) zpětné vazby (ForceFeedbacku), <1.0>
 • g_lang (str) – nastavený jazyk hry, defaultní hodnota není nastavena (závisí na jazykové verzi hry)
 • g_minicon (bool) – zapnutí/vypnutí mini konzole (poslední tři řádky z konzole se zobrazují vlevo nahoře na obrazovce, nelze do ní psát, je jen pro info), <1>
 • g_mirrors (bool) – zapnutí/vypnutí odrazů ve zpětných zrcátkách (těch renderovaných jako součást interiéru), <1>
 • g_mouse_control (bool) – zapnutí/vypnutí řízení (točení volantem) myší, <0>
 • g_profile (int) – číslo uživatelského profilu který se načte při spuštění hry, <0>
 • g_reflection (int) – nastavení kvality odrazů (0 = low, 1 = medium, 3 = high), <1>
 • g_rev_beep (bool) – zapnutí/vypnutí pípání při couvání, <1>
 • g_steering_func_param (float) – parametr funkce řízení, ve hře označený jako nelinearita řízení, <0>
 • g_stream_exts (str) – přípony souborů podporovaných v integrovaném přehrávači, píšou se i s tečkou, oddělují se středníkem, <.ogg;.mp3>
 • g_texture_usage_stats (bool) – zapne/vypne výpis (nejspíš) statistik využití textur, <0>
 • g_trackir (bool) – zapne/vypne podporu technologie TrackIR, <1>
 • g_ui_mirrors (bool) – zapne/vypne zobrazení zpětných zrcátek (těch které jsou součástí HUD), <0>
 • i_device (str) – název vstupního zařízení (rozhraní/API, prostě DirectInput), <di8>
 • i_joystick1_id (str) – nejspíš název připojeného analogového ovladače, výchozí hodnota není specifikovaná
 • m_filter (bool) – zapnutí/vypnutí filtrování pohybu myši, <0>
 • m_invert (bool) – přepínač invertování vertikálního pohybu myši, <0>
 • m_sensitivity (float) – citlivost myši, <0.33>
 • r_anisotropy_factor (float) – faktor anizotropního vyhlazování textur, <0.25>
 • r_device (str) – název použitého grafického API (DirectX/OpenGL), <gl>
 • r_fullscreen (bool) – přepínač celoobrazovkového zobrazení, <1>
 • r_gamma (float) – nastavení gamma korekce, <1.0>
 • r_mode (str) – zobrazovací mód (WxHxBPPxRF – W = šířka (pixely), H = výška (pixely), BPP = barevná hloubka (v bitech), RF = obnovovací frekvence (0 znamená výchozí obnovovací frekvenci)), výchozí hodnota není specifikovaná
 • r_msaa (int) – nastavení MultiSample AntiAliasingu (počet vzorků), <4>
 • r_texture_detail (int) – nastavení detailů textur (2 = low, 1 = medium, 0 = high), <0>
 • r_vsync (int) – nastavení vertikální synchronizace obrazu, přesný význam hodnot neznáme, <2>
 • s_acceleration (bool) – přepínač hardwarové akcelerace zvuku, <0>
 • s_device (str) – název zvukového rozhraní/API (DirectSound), <ds8>
 • s_mix_channels (int) – počet kanálů zvukového mixéru, <2>
 • s_mix_depth (int) – hloubka zvuků (max. počet zvuků) mixéru, <16>
 • s_mix_rate (int) – vzorkovací frekvence zvuků mixéru (v Hz), <44100>
 • s_music_enabled (bool) – zapnutí/vypnutí hudby, <1>
 • s_music_volume (float) – nastavení hlasitosti hudby, <0.8>
 • s_reverse_stereo (bool) – přepínač prohození stereo kanálů mixéru (levý<->pravý), <0>
 • s_sfx_enabled (bool) – zapnutí/vypnutí zvukových efektů, <1>
 • s_sfx_volume (float) – nastavení hlasitosti zvukových efektů, <1.0>

Neidentifikované proměnné

Jde o proměnné u kterých si nejsme jisti významem. Výchozí hodnoty jsou uvedeny u všech, typ pouze tam kde je ho možné určit.

 • g_atrans – <1>
 • g_cache_vlimit (int) – <16384>
 • g_fps – <0>
 • g_interior_fov – <0>
 • g_joy_axis_combine – <1>
 • p_profile_draws – <0>

Neznámé příkazy

Seznam příkazů u kterých neznáme přesnou funkci.

 • g_info
 • g_item_count
 • g_path – syntaxe:

  g_path path

 • g_sel_dist
 • g_sel_item
 • g_sel_type
 • g_ui_recache
 • s_info
 • mm_flush
 • mm_flush_repeatedly
 • set
 • set_left_hand
 • set_no_col
 • set_right_hand