Pár dní do vydání DLC Skandinávie

Do vydání DLC Skandinávie zbývá už jen necelých 5 dní (na Steamu hra vyjde přesně o půlnoci z 6. na 7. května) a probíhají už jen poslední úpravy mapy a dokončení updatu, který vyjde souběžně s DLC. Mezitím se vývojáři opět rozepsali, proč vývoj DLC trval tak dlouho a co nás čeká v nejbližší době.

Den na který jsme se všichni tak těšili tu bude už za necelý týden a rozšíření mapy ETS 2 o Skandinávii bude vydáno.

Co nám trvalo tak dlouho? Je fér přiznat, že nám to trvalo mnohem déle, než jsme plánovali. Ženeme se za mnoha cíli najednou, možná více než je zdrávo pro předem známý, robustní vydavatelský plán.

V posledních dvou letech jsme zdvojnásobili pracovní sílu ve společnosti, zároveň jsme ale zčtyřnásobili počet projektů, které se snažíme zvládnout ve stejnou dobu. Zavázali jsme se k rozšiřování světa ETS 2 o více oblastí, začali jsme pracovat na American Truck Simulator, máme několik lidí pracujících na projektu s dálkovými autobusy, máme dlouhodobou představu o World of Trucks jakožto ultimátní kamionové hře s trvalými masivně-multiplayerovými online funkcemi. Experimentovali jsme s virtuální realitou, věnovali jsme čas na vytvoření lepších nástrojů pro modery, jednáme s daleko více společnostmi zaměřených na přepravní průmysl o licencích na jejich značky. Uprostřed toho všeho náš hlavní tým neustále pracuje na vylepšování interního herního enginu pro zlepšení grafických a zvukových možností, naučení umělé inteligence novým kouskům, vytvoření propracovanějšího fyzikálního modelu, zatímco představuje nové funkce a nástroje týmu pro vytváření obsahu – jen proto, aby přežili utrpení při nutnosti předělat části práce na nové formáty dat a procesů.

Mysleli jsme si, že po více než 15letém tvoření her jsme docela zkušení, avšak přepnutí z režimu malé společnosti s úvodním nadšením na větší multi-projektový tým nebyla lehká cesta; máme se samozřejmě ještě co učit. Dobrá věc je, že jsme stále pospolu, silnější než kdy předtím, s několika projekty na kterých pracují odhodlané týmy vývojářů, kteří se chtějí dostat až na konec. A i pokud bylo čekání dlouhé, podařilo se nám utvořit velmi oddanou komunitu, která nás motivuje dál.

Následujících pár dní bude pro nás velmi hektických. Stále dolaďujeme update 1.17, aby mohl být vydán brzy příští týden, pracujeme na úvodním updatu pro Skandinávii, abychom se ujistili, že je optimalizovaná jak jen to je možné, připravujeme znovu-spuštění webové stránky Euro Truck Simulator 2 s novou prezentační grafikou, musíme zorganizovat vydání několika verzí napříč mnoha digitálními a maloobchodními distribučními kanály, zatímco hlasitě rozhlašujeme PR zprávu, že DLC Skandinávie je nejlepší. (Nemluvě o nutnosti zajistit otevřený betatest updatu 1.18, mrk mrk, takže nový Mercedes-Benz Actros bude představen ve hře alespoň bez dalších průtahů.)

Jak můžete pomoci nám se šířením zprávy a učiněním DLC Skandinávie úspěšným? Přidejte si DLC Skandinávie na váš seznam přání na stránce Steamu, zhlédněte a ohodnoťte nový oficiální trailer vložený níže, sledujte nás na Twitteru SCS Software, dejte like naší facebookové stránce a vytvořte si účet na World of Trucks, pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte se na fóru a napište nám zpětnou vazbu z aktuálně probíhající otevřené bety updatu 1.17 nebo třeba přesvědčte svého oblíbeného youtubera či streamera, aby se podíval na naši hru.

Zároveň, pokud žijete poblíž (nebo si chcete udělat hezký výlet, pozn. red.), přijďte na Truckfest Peterborough říct „Ahoj!“ a potkat CEO SCS Software Pavla Šebora v návěsu DAF Showtrekker – bude se zde konat prezentace tahače DAF Euro 6, který byl přidán v posledním updatu, s Pavlem jako hostem.

Oficiální trailer na DLC Skandinávie:

Promo video promítané na truckfestu v Peterborough:

Původní text:

In one week, the day we have all been looking forward to for so long will finally be here, and the Scandinavia map expansion for Euro Truck Simulator 2 will be released.

What took us so long? It’s fair to admit that we have taken much longer to build it than we planned. We are pursuing a lot of goals at the same time, perhaps more than is healthy for a predictable, robust release schedule.

In the past two years, we have doubled the man-power in the company, but we have quadrupled the number of projects we try to handle at the same time. Some of the focus was traded for wider reach. We are committed to expanding ETS2 world with more areas, we have started working on American Truck Simulator, we have several people working on coach buses project, we have the long-term vision for World of Trucks to become the ultimate trucking meta-game with persistent massive-multiplayer online capabilities. We have experimented with virtual reality, we dedicated time to create better tools for the modders, we talk to way more transportation-related companies now about having their brands appear in our games. In the middle of this all, a core team of engineers is constantly working on upgrading our in-house game engine, to improve the graphics and sound capabilities, teach the AI new tricks, make the physics simulation more detailed, while introducing new features and tools for the content creation team – only to have them live through the pain of having to re-do parts of the work to upgrade to the new data formats and processes.

We thought that after over 15 years of making games, we were quite experienced, but switching from the mode of small company with a start-up mindset into a bigger multi-project team has not been an easy ride; obviously we still have a lot to learn. The good thing is, we are still around, stronger than ever, with multiple projects staffed by passionate development teams who want to see them through to completion, and even if the wait was long, we still managed to nurture a very loyal hardcore fan community motivating us in turn to keep pushing.

The next few days are going to be very hectic for us. We are still polishing the 1.17 update to be released early next week, we are working on zero-day update for Scandinavia to make sure it’s as optimized as possible on release, we are preparing to re-launch the Euro Truck Simulator 2 website with all new presentation graphics, we have to orchestrate the release of multiple „SKUs“ across many digital and retail channels, while loudly trumpeting the PR message that the Scandinavia DLC is better than sliced bread. (Not to speak about having to arrange for an open beta test of update 1.18 which will start immediately after Scandinavia release, wink wink, so that the Mercedes-Benz New Actros truck is introduced into the game at last without additional delays!)

What can you do for us to help spread the message and make Scandinavia a success? Add Scandinavia DLC to your wishlist on its Steam store page, check out and like the new official promotional trailer embedded below, follow us on our SCS Software Twitter account, like us on our Facebook page and make an account on World of Trucks if you haven’t done so already, register on forum and give us feedback on the currently running Open Beta of ETS2 1.17 update, pester your favorite star YouTuber or streamer to take a look at our game!

Also, if you live nearby, come to Truckfest Peterborough to say „Hi!“ and meet SCS Software’s CEO Pavel Sebor in the DAF Showtrekker trailer – a presentation of DAF Euro 6 truck as featured in the latest version of Euro Truck Simulator 2 will be taking place there with Pavel as a guest.

Zveřejnit odpověď